Grupa św. O. Pio

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył.

Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom papieży i hierarchii formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją, wspaniale wyrażoną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II.

Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:

- pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
- posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
- modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
- wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
- czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.

Grupy Modlitwy są tworzone z wiernych, którzy zamierzają wprowadzić w czyn wezwanie Jezusa Chrystusa do modlitwy, ponawiane tyle razy przez papieży. Są erygowane przy jakimś kościele lub kaplicy przez ordynariusza miejsca albo przynajmniej przez niego zatwierdzone. Tam gromadzą się okresowo pod kierunkiem dyrektora duchowego, aby się modlić i innych do modlitwy pociągać, w jedności z hierarchią Kościoła, według wskazań duchowych podanych przez Ojca Pio z Pietrelciny.

Członkowie Grup będą się troszczyć o swoją formację duchową, uczestnicząc w spotkaniach poświęconych zgłębianiu doktryny katolickiej, i pełnić apostolat, propagując szczególne inicjatywy ewangelizacyjne w pełnej zgodzie z aktualnymi działaniami duszpasterskimi Kościoła partykularnego i lokalnego.

Członkami Grupy Modlitwy mogą być zarówno świeccy, jak i kapłani oraz osoby zakonne.

Msze święte

Kościół parafialny

  • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  • Dni powszednie: 6.45 , 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

  • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

  • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.