Stowarzyszenie Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa.
Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu Chrztu świętego. Stowarzyszeniu uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Pardę ds. Świeckich maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa założonym w 1834 roku w Acuto koło Rzymu przez św. Marię De Mattias (1805- 1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu. Ważną podstawą biblijną dla działalności w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest powołanie do świętości, do uczynków miłosierdzia według Błogosławieństw Eucharystycznych. Stowarzyszeni winni stanowić Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim.

Cel Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wpieranie osób w ich życiu chrześcijańskim według duchowości Krwi Chrystusa i ofiarowanie możliwości wzajemnego ubogacenia, zacieśniającego głębszą więź z Bogiem; by móc głosić własnym życiem, że każda osoba jest zbawiona Ceną Krwi Chrystusa.
Dlatego to, Stowarzyszenie jest oficjalnym środkiem, abyśmy „rozwijały nasze tożsamości kościelne i duchowe, świadcząc radośnie o Ewangelii według duchowości Krwi Chrystusa.. Adoratorki i świeccy pomagają sobie wzajemnie, by głębiej żyć duchowością”.
Łączność pomiędzy Stowarzyszonymi i Adoratorkami jest łacznością duchową polegającą na wzajemnej pomocy, współpracy, jedności i poszanowaniu własnych tożsamości powołania.

Formacja
Proces formacji dla Stowarzyszonych opiera się na wzorze pierwotnego Kościoła: Słowo Boże, Eucharystia, służba (diakonia) na podstawie duchowości świeckich i duchowości Krwi Chrystusa. Podczas formacji permanentnej Stowarzyszeni nadal wzrastają w głębokiej więzi z Bogiem według duchowości krwi Chrystusa przez regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie ASC i innych duchowości, w których są zawarte tematy związane z duchowością Krwi Chrystusa.

Modlitwa do św. Marii De Mattias
Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W naszej Parafii

Msze święte

Kościół parafialny

  • Niedziela i święta : 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  • Dni powszednie: 6.45 , 18:00 (okres zimowy 17:00)

Kościół pomocniczy na Juście

  • Niedziele  i święta : 13:30

Kościół pomocniczy na Skrzętli

  • Niedziele  i święta : 14:30

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godzinach:
7.30 – 8.00 (oprócz I czwartków i I piątków)
18.30 – 19.30 (w okresie zimowym 17.30 – 18.30)
Do chorego i w sprawie pogrzebu o każdej porze.

Konto Parafialne: 

BS w Łososinie Dolnej      50 8818 0009 2001 0010 3176 0001

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.